elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

SA Jagters stel die multidissiplinêre sportskietoefening (MDS) by verskeie takke regoor die land bekend. Die MDS maak voorsiening vir kategorieë waarin met verskillende tipes handwapens geskiet word, bv. rewolwer en kompak-pistool. Die implementering van MDS by takke vind soos volg plaas:

Bestaande baanoffisiere moet `n inleidingsprogram bywoon om opleiding oor MDS te ontvang. Inyathipark sal die baanoffisiere wat die kursus suksesvol voltooi het, se name op `n MDS-baanoffisierslys plaas en die bykomende kwalifikasie op die individuele baanoffisiere se profiel voeg. Hierdie baanoffisiere sal op hulle beurt lede by hulle takke oplei oor die vereistes en reëls vir die MDS-oefeninge. Die MDS-koördineerder by elke tak is verantwoordelik om baanoffisiere te identifiseer wat die inleidingsprogram en opleiding sal bywoon. Sodra hierdie baanoffisiere hul opleiding suksesvol voltooi het en die inligting oor die MDS-oefeninge aan belangstellende lede oorgedra het, kan takke die skietoefeninge aanbied.

Vanweë die verskillende baanuitlegte en omstandighede by skietbane landwyd, is dit nie prakties moontlik om skietresultate op `n enkele elektroniese weergawe aan te bring nie. Derhalwe sal MDS-koördineerders by elke tak se skietoefening die punte per kategorie aanteken en telkens die wenners per kategorie aanwys. Meer inligting oor die bestuur van hierdie puntestelsel sal met die inleidingskursus aan lede verduidelik word.

Die skietaktiwiteit sal as `n MDS-aktiwiteit op die tablet aangeteken word.

`n Lid wat aan `n MDS-oefening deelneem sal twee punte vir die aktiwiteit ontvang. Indien `n lid gediskwalifiseer word vir `n dag sal hy/sy slegs een punt ontvang. By streeksbyeenkomste verdien lede dubbelpunte, m.a.w. `n lid ontvang vier punte vir deelname of twee punte indien hy/sy gediskwalifiseer word. Hierdie punte sal voortaan gebruik word om lede na die nasionale kampioenskap te nooi. Sodra die volledige prosedure gefinaliseer is, sal lede en MDS-koördineerders meer inligting ontvang.

Die volgende proses is van toepassing om punte op die tablet te laai:

Die MDS-proses skakel met ons sagteware

1. Resultate van die bekendstellingsopleiding word aan die nasionale kantoor gestuur en teen die lid se profiel aangeteken.

2. Die sagtewarestelsel aanvaar die bekendstellingsertifikaat teen elke lid se profiel op die aanlynstelsel en ken outomaties aan lede die rang as `n beginner toe.

3.Die tak-administrateurs kan mettertyd die status aanpas na gelang van die lid se vordering in die MDS-oefening. Slegs lede wat die bekenstellingsopleiding ondergaan het, se status kan gewysig word deur middel van die Member MDS rank opsie op die aanlynstelsel. Vir meer inligting raadpleeg die tak-administrateur-handleiding.

4. Tak-administrateurs kan MDS-ranglyste te trek onder die Member competition class/rank opsie. Raadpleeg weer eens die tak-administrateur-handleiding vir meer inligting.

5. Daar is besluit om vir eers die tydgedrewe skietoefeninge buite die sagteware te hanteer. Indien `n tak `n MDS-aktiwiteit aanbied, moet skuts se bywoningspunt (ATTEN) of diskwalifikasiepunt (DQ) aangeteken word. Vir hierdie doel is die skietoefening SM-01 MDS Branch shoot geskep wat op die tablet beskikbaar is onder die Other tables groep.

6. Skep die branch shooting event en laai almal teenwoordig op die register soos gebruiklik. Laai skietpunte van ander oefeninge soos gewoonlik. Vir die MDS-aktiwiteit, selekteer SM-01 MDS Branch shoot. Merk die ATTEN opsie vir elke skut wat die aktiwiteit suksesvol voltooi het en merk die DQ vir elke skut wat gediskwalifiseer is. Sluit die event af en laai op soos gewoonlik.

7. Volg dieselfde stappe vir streek/nasionale kampioenskappe, maar gebruik die skietoefening SM-02 MDS Championship om die bywoning/diskwalifikasie aan te teken.

Kontak gerus vir Nic Roets by hoofkantoor indien u enige vrae aangaande die MDS skeit oefeninge het.

Vriendelike Groete,

 

André van Heerden
VP Skietsake

 


 

Trofee Meet 2019 Reels / Trophy Measure 2019 Rules:

 

Agtergrond / Background:

1. Ons jag eties / We hunt ethically

 

2. Wat om te weet vir jou trofee wat gemeet moet word / What you need to know for your trophy to be measured:

Slegs trofee wat gejag is van die 1ste September 2018 tot die 31ste Augustus 2019 kom in aanmerking vir erkenning by Hoofkantoor (Rowland Ward). Ou Trofee word net vir Takdoeleindes gemeet. Rowland Ward word nie deur Hoofkantoor erken nie. / Only Trophies that were hunter from the 1st of September 2018 to the 31st of August 2019 will be considered for recognition from Head Office. Old trophies will only be measured for branchy purposes. Rowland Ward will not be recognised by Head Office.

Trofee wat gemonteer is kan gemeet word, op jou risiko. Dit kan dan ook volgende jaar ingeskryf word vir meting. Junior Jagters moet 10 jaar oud wees wanneer die jag plaasgevind het, vir hulle trofee om gemeet te word. Kleurvariasies van die spesies word nie erken nie. Sal dit in die databasis insluit op takvlak. / Tropies that are with the taxidermist can be sumitted the following year. Mounted tropies will be measured at your own risk. Junior hunters must be 10 years old when hunt takes place for their tropies to be measured. Colour variances of species will not be recognised at all. The data will be taken and kept at branch level. 

 

Inskrywings / Entries: 

Slegs opbetaalde lede kan deelneem. Junior lede moet opbetaald wees met Lid No. Noet persoonlik gejag wees deur die Junior Lid. / Only paid up members will qualify. Junior members must be paid up with Membership Number. The trophy must have been hunted by the Junior Member personally.

 

Dokumentasie / Documentation: 

Die volgende moet voorsien word / The Following must be made available:

Waar is trofee gejag? / Where the trophy was hunted

Wanneer is trofee gejag? (Datum om te bewys dat jag wettig was) / When did the hunt take place? (Date to prove that the hunt was legal)

Jaglisensie van die Provinsie waar gejag is. / Hunting Licence from the Province where the hunt took place.

Waar vrystelling is moet 'n brief van die eienaar of verteenwoordiger waarop vrystellingsnommer van jagplass wees. Onderteken deur eienaar of verteenwoordiger en die jagter. CITES of TOPS permit in die geval van CITES of NEMBA se skedule vir skaars, bedreigde of beskermde wild moet aansoek vergesel.  / In case of an exempted farm, a letter from the owner or representative with the exemption number of the hunting farm. It must be signed by both parties involved. It must be signed by both parties involved. Where a CITES or TOPS permit is relevant is must accompany the documentation for scarce, threatened or protected game as required by national nature conservation legislation. 

Fotostaat van bogenoemde dokumentasie moet aan die inskrywingsvorm aangeheg word. Sal vir 5 jaar bewaar word. / Photocopies of all documentation must accompany the entry form. The documentation will be kept for 5 years.

 

Buiteland / Other Countries: 

Tofree wat in buiteland gejag is moet die volgende vergesel / When hunting outside the RSA the following documentation must accompany the entry: 

Jaglisensie van die land waar gejag is / Hunting licence from the country where the trophy was hunted

Die jagter se naam moet op die lisensie voorkom / The hunter's name must be on the licence from that country 

Dokumentasie om te bewys dat die tyrofee wettig ingevoer is / Documentation as proof that the trophy was imported legally 

'n CITES permit in die geval van 'n CITES skedule vir skaar of bedreigde spesies word vereis / A CITES permit must accompany the CITES schedule where rare or endangered spesies was hunted

Fotos van die jag van die trofee / Photos of the trophy hunted

 

Indien dokumentasie nie die inskrywingsvorm as bewys mee maak nie sal die trofee nie aanvaar word nie / Trophies entered without the required documentation as proof of a legal hunt, will not be allowed at all. 


Vuurwapen Lisensies: Konsepwysigingswet


Dr Pieter Groenewald van die VF Plus het 'n konsep wysigingswet voorgestel om wysigings aan te bring aan artikels 24, 28, 106 en 107 van die Wet op die Beheer van Vuurwapens. Die Portefeuljekomitee op Polisie het die konsepwet op 6 November bespreek. Sou hierdie wysiging aan die Wet deurgevoer word, sal dit 'n welkome oplossing bied vir die probleem wat mense ondervind wie se lisensies verval het. 

Die voorgestelde wysigings aan Artikels 24, 28, 106 en 107 van die Wet is baie sinvol geformuleer en sal beslis 'n uitweg bied vir die behoorlike bestuur van wapens waarvan die lisensies verval het. 'n Kopie van die konsep wysigingswet is HIER beskikbaar. 

'n Splinternuwe WhatsApp va 'n perverklaring van GOSA doen die rondte. Dit beweer dat die Hooggeregshof beslis het dat U kan aansoek doen vir die hernuwiing van 'n lisensie wat verval het. Wees asseblief baie versigtig hiervoor. Dit is verseker nie so eenvoudig nie. Die interdik wat GOSA gekry het, verbied die Polisie om die eienaars wie se vuurwapenlisensie verval het, te dwing om vuurwapens in te handig. Die interdik sal slegs geldig wees tot op die datum wanneer GOSA se hofaansoek aangehoor word. Die Hof het geen beslissing gemaak oor die hernuwing van lisensies wat verval het nie.

Hernuwing van Bevoegdheid

Ons herhinder lede om bevoegdheidsertifikate gereeld na te gaan. Ontou dat U bevoegdheid verval saam met die laaste lisensie van die betrokke tipe wapen. Indien U 'n handwapen het wat ingevolge Artikel 13 vir selfverdediging gelisensieer is, is die lisensie geldig vir 5 jaar. Wanneer die laaste lisensie van die handwapens verval, dan verval U bevoegdheid vir handwapens ook (behalwe as U 'n handwapen het wat ingevolge Artikel 16 gelisensieel is wat dan geldig is vir 10 jaar).

Maak seker U weet wanneer U bevoegdheid verval en doen betyds aansoek om die bevoegdheid te hernu. Indien daar kans kom om die wapens waarvan die lisensie verval het te herlisensieer en U bevoegdheid is nie op datum nie, gaan dit U niks help nie.


 

 

 


 

Graag herinner ek u aan ons Varkpermit stelsel wat alreeds baie aktief benut word. 

Kliek hier vir meer Inligting


 

 

 Baanoffisier Dienslys vir 2019 / Range Officer Duty Roster for 2019

 

Datum / Date Naam / Name  
     
12 Januarie / 12 January

André van Deventer

Wimpie Pienaar

Paul Coetzer

Pieter Swart

Johan Pretorius

Willie Alberts

 

 

     
 9 Februarie / 9 February

Gerhard Oberholzer

Coenie Henning

Fiona Buys

Jan Bredenhan

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Danie Werner 

 

     
 9 Maart / 9 March

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

 

     
 7 April 

Lukas von Mohlman

Hannes van Niewenhuizen

Stepehn Lindeque

Coenie Henning 

 

     
 11 Mei / 11 May

Henri dos Santos

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

 

     
8 Junie / 8 June 

Danie Werner

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

Jan Bredenhan

 

     
6 Julie / 6 July 

Pieter Swart

Paul Coetzer

Wimpie Pienaar

Andre van Deventer

 

     
10 Augustus / 10 August 

Johan Pretorius

Hannes van Niewenhuizen

Stephan Lindeque

Coenie Henning

 

     
7 September 

Lukas von Mohlman

AJ van Vuuren

Rodney Wright

Fiona Buys

 

     
12 Oktober / 12 October 

Henri dos Santos

Danie Werner 

Willie Alberts

Gerhard Oberholzer

 

     
9 November 

Jan Bredenhan

AJ van Vuuren

Rodney Wright

?

 

     
7 Desember / 7 December

Johan Pretorius

Henri dos Santos

Lukas von Mohlman

?

 

 

     

 


Voorlopige Maandelikse Taksiet Program vir 2019 / Provisional Monthly Branch Shoot Programme for 2019 

 

Datum / Date Naam / Name Skiet Oefeninge / Shooting Exercises
12 Januarie / 12 January 

300m

200m

100m 

Presidentskiet (Springbok) / Presidentshoot (Springbuck)

Presidentskiet (Blouwildebees) / Presidentshoot (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag / 25m Precision Rimfire

 

 

 

9 Februarie / 9 February 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Springbok) / Plains Exercise (Springbuck)

Bosveld oefening (Blouwildebees) / Bushveld Exercise (Bluewildebeest)

25m Presisie Randslag & Teiken Skiet / 25m Precision Rimfire & Target Shoot

 

 

 

9 Maart / 9 March

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Rooibok sonder rus / Impala without rest

Jaghandwapen (Bos) / Hunting Handgun (Bush)

   

 

6 April 

Voorsitterskiet / Chairman Shoot

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

11 Mei / 11 May 

300m

200m

100m

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season

Teiken skiet ter voorbereiding van jagseisoen/ Target shoot in preparation for hunting season 

 

 

 

8 Junie / 8 June 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet / Target Shoot

Voorlaaiers / Muzzle Loaders 

Tyd en Presisie (Grendelaksie) / Time and Precision (Bolt Action) 

 

 

 

6 Julie / 6 July 

300m

200m

100m 

Rooijakkals / Black-backed Jackal

Teiken Skiet / Target Shoot

Swaarkaliber (Buffel) / Big Bore (Buffalo) 

 

 

 

10 Augustus / 10 August

Voorsitterskiet / Chairman Shoot 

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot 

 

 

 

7 September 

300m

200m

100m 

Teiken Skiet/ Target Shoot

Bosveld Oefening (Zebra) / Bushveld Exercise (Zebra)

Vlakvark / Warthog 

 

 

 

12 Oktober / 12 October 

300m

200m

100m 

Vlakte Oefening (Swartwildebees) / Plains Exercise (Blackwildebeest)

Teiken Skiet / Target Shoot

50m Presisie Randslag / 50m Precision Rimfire 

 

 

 

9 November 

300m

200m

100m 

300m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

200m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline 

100m "Sporting Rifle" dissipline / 300m Sporting Rifle Discipline

 

 

 

7 Desember / 7 December

300m

200m

100m 

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

Pret Skiet / Fun Shoot

     


BISLEY Target Rifle & F Class Introductory Program

Download Information HERE / Laai meer informasie HIER af


 

Goeie dag Skuts

Gallery Sporting Rifle registrasie vir 2019 en ander inligting i.v.m. IGRF Sportskiet

1. Die nuwe Gallery Sporting Rifle (GSR) skietkometisiereeks het gedurende 2018 baie goed weggespring met 194 skuts wat landwyd deelgeneem het aan die skietkompetisie en die GSR proewe vir 2018 het op 13 Oktober 2018 te Bethlehem plaasgevind. Kliek hier vir resultate.

2. Die GSR skietkompetisiereeks op streek / provinsie en nasionale vlak maak dit vir lede van SA Jagters moontlik om provinsiale / distrike en nasionale kleure in GSR te kan verwerf. GSR is 'n jaggebasseerde skietkompetisie (kompetisiereels aangeheg) volgens die internasionale reels van die International Gallery Rifle Federation (IGRF). SA Jagters as lid van die IGRF het reeds amptelike toestemming van die IGRF ontvang om die internasionale Gallery Sporting Rifle Wereldkampioenskap in Oktober 2019 in RSA aan te bied. IGRF-lidlande soos Engeland, Ierland, Duitsland, Australie en Nieu Zeeland het aangedui dat hulle spanne sal stuur om deel te neem.

3. SA Jagters se 80 takke landwyd is ingedeel in 15 streke. Elke lid is ingedeel by 'n tak wat bepaal in watter provinsie / streek 'n lid as deelnemer kwalifiseer om aan die Gallery Sporting Rifle skietkompetisie deel te neem en op watter provisiale / streek ranglys die deelnemer se resultate vir die volgende jaar sal verskyn. Kliek hier vir Provinsiale / Streek Indeling van die SA Jagters Takke. 'n Lid se takaffiliasie by registrasie gled vir die volgende jaar i.v.m. sy deelname aan die Gallery Sporting Rifle kompetisies.

4. Registrasie:

Voornemende deelnemers aan die GSR en IGRF Sport Skietkompetisies moet teen 28 Desember 2018 om 12h00 registreer om aan die kompetisiereekse vir 2019 deel te neem. Indien 'n skut nie teen daardie datum geregistreer het nie, kan hy / sy nie in 2019 aanspraak maak op Provinsiale sowel as Nasionale kleure vir die Gallery Sporting Rifle en IGRF dissiplines nie. Indien 'n lid sy takaffiliasie wil verander om in 'n ander provinsie / streek deel te neem, moet dit gedoen word voordat die lid vir deeland registreer. Lede kan by SA Jagters se nasionale kantoor registreer deur die voltooide registrasie vorm en bewys van betaling per e-pos te stuur aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Die registrasiefooi is R350 per jaar. Registrasie is slegs afgehandel indien die registrasievorm en betalingsbewys ontvang is en SA Jagters sal hierdie lede by die South African Shooting Sport Federation (SASSCo) registreer vir die komende jaar en hul registrasiefooi aan SASSCo oorbetaal.

5. Deelname aan Gallery Sporting Rifle: 

Slegs geregistreede SA Jagters lede mag deelneem.
'n Deelnemer moet teen 28 Desember 2018 om 12h00 per e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. registreer.
'n Deelnemer se takaffiliasie (sien hierbo) bepaal op watter provinsiale / streek ranglys sy resultate sal verskyn en waar 'n deelnemer vir provinsiale / distrik kleure kan kwalifiseer.

Gedurende 2019 is daar twee prosesse vir GSR:

Eerstens die aanwysing van spanne om aan die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem wat gaan vereis dat lede voor einde Februarie 2019 aan minstens een GSR kompetisie moet deelneem en die deelname kan in enige provinsie plaasvind. Die skut se beste telling sal gebruik word vir die uitnodiging na die nasionale proewe in Maart 2019 waarna nasionale spanne aangewys gaan word om aan 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem.

Tweedens die toekenning van provinsiale / distrik kleure vir Gallery Sporting Rifle vir 2019 wat gaan vereis dat lede aan drie GSR kompetisies vir die jaar moet deelneem waarvan die beste telling in aanmerking sal kom vir kwalifisering na die GSR proewe wat in Oktober 2019 sal plaasvind waarna provinsiale / distrik kleur vir 2019 toegeken word. Twee van hierdie byeenkomste moet in die skut se tuisprovinsie / streek plaasvind. Die tellings wat op streekvlak geskiet is om te kwalifiseer vir die nasionale proewe in Maart 2019 sal ook hier in ag geneem word.

Lede kan in die ope klas, dames klas en juniors onder 25 klas aan die GSR Deelneem.

By GSR streekskietkompetisies sal die "Sporting Rifle Dissipline 100/200/300 (NRA UK EVENT 5685)" van toepassing wees. Die "IGRF limited bolt actiion" skietoefening word nou geloods en sal tydens die proewe van Maart 2019 geskiet word slegs as 'n oefen rondte, met die oog op die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe. Neem kennis van die minimum kaliber, gewigbeperking vir gewere, and tipe skietstokke en skietposisies - dit is die internasionale IGRF reels. Kliek hier vir skietoefening reels ens.

6. Toekenning van provinsiale / distrik en nasionale kleure vir Gallery Sporting Rifle:

Provinsiale / nasionale proewe: Die top 10 skuts per streek (met 'n minimum vereiste van 70% op streekvlak) word na die nasionale Gallery Sporting Rifle proewe genooi. M.a.w. 'n maksimum van 150 skuts wat bestaan uit 15 streke / provinsies x 10 - by die nasionale proewe.

Die uistlag van die nasionale Gallery Sporting Rifle proewe: Provinsiale kleure word toegeken aan die top 5 presteerders per streek (met 'n minimum vereiste van 80%).

Die nasionale span bestaan uit die top 5 presteerders plus 1 reserwe en die spanbestuurder, sal SA Jagters verteenwoordig by die internasionale Gallery Sporting Rifle skietkompetisie in 2019.

7. Deelname aan IGRF Sportskiet

Slegs geregistreerde SA Jagters lede mag deelneem.

'n Deelnemer moet teen 28 Desember 2018 om 12h00 per e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. registreer.

'n Deelnemer se takaffiliasie (sien item 3) bepaal op watter provinsiale / streek ranglys sy resultate sal verskyn en waar 'n deelnemer vir provinsiale / distrik kleure kan kwalifiseer.

Gedurende 2019 is daar twee prosesse vir IGRF Sportskiet en die volgende geleenthede vir kwalifiserende tellings word gebied:

Been 1 - Die IGRF Sportskiet Kampioenskappe wat gedurende 26 en 27 Oktober 2018 in Welkom plaasgevind het.

Been 2 - Proewe te Voortrekkerhoogte (Eeufees skietbaan) op 26 Januarie 2019.

Been 3 - Proewe te Welkom (Excalibur skietbaan) op 8 en 9 Maart 2019. 

Eerstens die aanwys van spanne om aan die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem en die twee beste tellings word gebruik vir uitnodiging na die nasionale proewe in Maar 2019 waarna nasionale spanne aangewys word om aan die 2019 IGRF Wereld Kampioenskappe deel te neem in die IGRF Sportskiet. 

Tweedens die toekenning van provinsiale / distrik kleure vir die IGRF Sportskiet waar die beste tellings gebruik word vir uitnodiging na die IGRF Sportskiet proewe wat in Oktober 2019 sal plaasving waarne provinsiale / distrik kleure vir 2019 toegeken word.

Lede kan in die ope klas, dames klas en juniors onder 25 klas aan die IGRF Sportskiet deelneem.

By die IGRF Sportskiet sal die volgende skietoefeninge van toepassing wees - vir meer inligting i.v.m. dié skietoefeninge kontak vir Nic Roets (Bestuurder: Opleiding en Sportskiet)

Gallery Rifle Small Bore (GRSB)

GRSB - 1500 

GRSB - Time & Precision 

GRSB - Multi Target 

GRSB - 25m en 50m Precision

Gallery Rifle Centre Fire (GRCF) 

GRCF - 1500 

GRCF - Time & Precision 

GRCF - Multi Target 

GRCF - 25m en 50m Precision

 

Vriendelike Groete, 

André van der Merwe: Bestuurder Tak- en Skietsake


 

Gallery Sporting Rifle 2019

Laai Af:

Gallery Sporting Rifle 2019 - Sport Shooting

Gallery Sport Geweer 2019 - Sport Skiet

2018 Nasionale Junior Sportskiet Kampioenskappe Uitnodiging

2018 Nasionale Junior Sportskiet Kampioenskappe Inskrywing & Program 

 


SHOOTING RANGE SAFETY RULES AND STANDARD COMMANDS


Goeie dag vriende, 

Die Streekskietprogram vir 2019 en die Universiele Reels en Skietkompetisiereels is nou beskikbaar vir die volgende skietkompetisies - Kliek Hier:

1. Presidentskiet;

2. Intertak Spanskiet; 

3. Uitdaag Spanskiet en

4. Gallery Sporting Rifle

Met die Gallery Sporting Rifle (GSR) streeksietkompetisies word net die Sporting Rifle dissipline (5685) geskiet - die IGRF Limited Bolt Action Rifle skietoefening word nou bekendgestel en sal vir die eerste keer by die GSR proewe van Maart 2019 amptelik geskiet word. 

Belangrik: Let veral op dat in die Universiele Reels daar veranderinge aangebring is wat vanaf 1 Januarie 2019 geld vir al die skietoefeninge hierbo genoem - dit is duidelik in geel "highlight" aangedui. Enkele voorbeelde van veranderinge is die volgende: 

1. Doe skietstoeltjie se definisie het verander;

2. Sit- en knielposisies is verander na die standaard (klassieke) posisies; 

3. Let op na die definisie van skietbaadjies; 

4. Die gebruik van trompremme en trompren / knaldemper kombinasies op vuurwapens word nie toegelaat nie;

5. Minimum snellerdruk ens.

Vriendelike groete, 

Andé van der Merwe - Bestuurder: Tak- en Skietsake