elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

 


We will be hosting a Shotgun Shoot on Saturday 08/ 05/21 at sure focus. Cost is R170 pp for 25 clays..

See you all there..

 


Goeie dag SAJWV Elandtak Lede. Ons volgende tak skiet is Saterdag, 8 Mei 2021 by Sure Focus. Die tak skiet sal stiptelik om 08:00vm begin, en teen 12:00nm eindig. 

Die volgende skiet oefeninge sal aanbied word op die 300m baan: Rooijakkals en Rooibok sonder rus. 

Kostes beloop R120 vir die baanfooi en R30 per diere teiken. 

* Neem asb kennis van die volgende reelings aangaande die skiet.

1) Die tak bied slegs die aangeduide skiet oefeninge aan. Enige inskiet of instel van wapens sal vir eie koste by Sure Focus op die 100m baan wees.

2) Alle regulasies rakende Covid-19 sal van krag wees.

Sien julle daar!

 

Good morning SAHGCA Eland Branch Members. 

Our next branch shooting event is Saturday 8 May 2021 at Sure Focus. The shoot will start at 08:00am, and end at 12:00pm.

The following exercises will be hosted on the 300m range: 

Black backed jackal and Impala without rest. 

Costs are R120 for the range fee and R30 per animal target.  

* Please take note of the following arrangements concerning the shoot.

1) The branch is only hosting the mentioned shooting exercises. Any sighting of rifles will be for your own account with Sure Focus on the 100m range.

2) All regulations concerning Covid-19 will be adhered to.

 

See you all there!

 


Oosrand Tak bied vanjaar ‘n streek skiet aan op 1 Mei 2021 te Rooikraal Skietbaan.

 

Sluitings datum 22 April 2021 om 12H00

 

Die Intertak Span- en Presidentskiet sal gelyktydig aangebied word.  Die skuts skiet elkeen op hul eie teiken vir ‘n individuele telling wat dan ook gebruik word om ‘n spantelling te bereken.

 

Geen veranderings aan die spanne sal na registrasie toegelaat word nie.

 

Gebruik asseblief slegs geregistreerde span name.

 

Spanne en/of skuts van takke buite die streek is ook welkom om aan die skiet deel te neem.

 

Die getal skuts sal beperk word tot 100, dus skryf maar vroegtydig in.

 

Skietstokke sal geweeg word!!

 

REGISTRASIE

 

Ons vra dat u en u geselskap [skut of nie skut] asseblief die Vrywarings Registers as ook die baan register die oggend met u aankoms sal teken sowel as die SAJWV tablet.

 

Registrasie begin reeds om 06h45 die oggend en ons wil stiptelik 07h45 begin met die opening.

 

Inskiet van gewere sal vanaf 07h00 tot 07h40 op die 300m baan plaasvind.  Skuts wat wil instel moet asseblief onmiddelik na registrasie by die 300m baan aanmeld.  GEEN Inskiet na die opening nie. 

 

 

 

Die program vir die dag

 

Registrasie:                                                                 06h45 -  07h40

Inskiet:                                                                         07h00 -  07h40 (geen voertuie op die baan behalwe gestremdes)

Opening, Orde en Veiligheid:                                  07h45   -   08h00

 

Vlakte

1ste aflos:                                                     08h15

2de aflos:                                                       09h00

3de aflos:                                                       09h45

4de aflos:                                                      10h30

 

Bosveld

1ste aflos:                                                     11h15

2de aflos:                                                       12h00

3de aflos:                                                       12h45

4de aflos:                                                      13h30

 

Punte Verwerking:                                                    14h00

Prysuitdeling:                                                             15h00

 

SKIETBAANREëLS

SAJWV skietbaan reëls sal van toepassing wees vir die dag se skiet aktiwiteite. 

Vergewis u asb van die reëls.  Enkele reëls en vra sal hanteer word tydens veiligheids inligting sessie.

 

Met u inskrywing aanvaar ons dat u die reëls gelees het en onderneem om dit na te kom.

 

Dispuut komitee kostes beloop R300-00 (terugbetaalbare deposito indien dispuut slaag) en is vooraf betaalbaar

 

KOSTES

Die kostes per skut beloop R350-00 vir die President en Intertak Spanskiet.

 

U inskrywing geld sluit die volgende in:

  1. Elke skut skiet op ‘n nuwe teiken Vlakte en Bosveld
  2. Balkie – deelname President skiet
  3. Sertifikaat
  4. Medaljes – 1ste drie plekke per klas
  5. Balkie – Top 20

 

Daar sal verversings en ligte etes te koop aangebied word tydens die kompetisie. Ondersteun gerus Landi se Kospit

 

Bankbesonderhede vir die betaling van inskrywings gelde is:

 

Bank:                              ABSA

Rekening naam:           SAJWV Oosrand

Rekening no:                260 188 267

Takkode:                       632 005

Verwysing:                    “P” + Lidnommer + Van (“P” + Van, Voorletters indien jy nie n lid nommer het nie)

 

 

Ons vra dat u asb die volgende sal saambring:

COVID19:                                        Masker, sainitiser en al die regulasies en protokolle wat die blootstelling en verspreiding van COVID19 beperk

 

Vir die skiet:

Vuurwapenlisensies -                   NOODSAAKLIK

Skietstokke -                                   Maksimum 2.4 kg wat voldoen aan die SAJWV spesifikasies.  Sou jou stokke nie voldoen aan die vereistes nie sal jy nie toegelaat word om dit te gebruik nie.

Oog- en Oor Beskerming -           Is verpligtend en moet self voorsien word.

Geweersakke/ tasse -                   Gewere te alle tye in sakke/tasse voor en na aflosse

Skietstoel en –mat

 

Na afloop van die skiet -                           

Drinkgoed, U eie stoel, en koelte (bv son sambreel)

 

Orde reëlings vir die dag:

 

Indien meer as een van u van dieselfde wapen gebruik maak, vra ons dat u dit duidelik vir ons vooraf sal deurgee sodat ons u in verskillende aflosse kan indeel.

 

GEEN HANDWAPENS SAL AAN U PERSOON TYDENS U DEELNAME AAN DIE SKIETOEFENINGE TOEGELAAT WORD NIE. DIT BETEKEN DAT U WEL ‘N VEILIG VERKLAARDE HANDWAPEN VOORAF EN NA AFLOOP VAN U SKIETOEFENINGE MAG DRA. ALLE HANDWAPENS MOET VEILIG VEKLAAR WORD DEUR DIE BAANOFFISIER TYDENS REGISTRASIE VANAF 06h45

 

SELFONE MAG SLEGS TYDENS SKIETOEFENINGE GEBRUIK WORD OM BALLISTIESE PROGRAMME TE GEBRUIK. ONS VRA VRIENDELIK OM DIE FOON OP “SILENT” TE SIT GEDURENDE DIE SKIETOEFENINGE

 

 

 

Kom geniet die dag saam met ons

 

Groete

Oosrand Komitee

 

Kontak personne

Charl - 0813790153, Toni - 0832989196 of Pieter - 0832898543


 

Trophy Measuring and entries for 2020

Dear Branch Chairpersons, Trophy Officials and Trophy Measurers

Due to the Covid-19 pandemic the annual SAHGCA congress will not take place in 2020. As a result of this there will be no annual trophy recognitions held this year.

You may however continue to enter trophies into the SAHGCA database as has been done for the last two years. All trophies that would have qualified for entry in the 2020 recognitions will be carried over and be eligible for entry in the 2021 recognition year.

All trophies entered this year will be analysed and processed. Those that achieve the SAHGCA minimums will be entered into the trophy register.

Please contact me if you have any queries.

Hunters greetings, Andy Sutton

SAHGCA Head Trophy Official, Cell: 0836113953 | Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Vuurwapenamnestie / Firearm Amnesty

Kliek op die prent onder vir meer informasie / Please click on the image for more information

 


 

Voorspoed vir 2020. Herhinering van die President en Junior skiet kompetiesie vir 7 Maart 2020

Gauteng South-East Region / Gauteng Suid-Oos Streek

 

Kliek asb op die titels hieronder om die vorm af te laai / Please click on the titles below to download the forms:

Uitnodiging / Invitation

Inskrywingsvorm (Afrikaans) / Registration Form (English)

Junior Streek Skiet Maart Uitnodiging / Junior Regional Shoot March Invitation

 


 

Die Minister van Polisie het vandag `n kennisgewing in die Staakoerant laat publiseer om die toestaan van `n vuurwapenamnestie vanaf 1 Desember 2019 tot 31 Mei 2020 bekend te stel. `n Kopie van die kennisgewing is hier beskikbaar vir u kennisname.

Hierdie kennisgewing is heel moontlik nie geldig nie, grootliks vir 4 redes.

  • Art 139 van die Wet stel dat die Minister deur `n kennisgewing in die Staatskoerant `n amnestie kan afkondig en dan verder dat die kennisgewing waarna verwys word, deur die Parlement goedgekeur moet word. Hierdie kennisgewing is nie verlede Donderdag deur die Parlement goedgekeur nie. Slegs die verslag van die Portefeuljekomitee is goedgekeur deur die Parlement.
  • Die kennisgewing is geteken op 28/8 (reeds in Augustus), terwyl die parlement eers verlede Donderdag die beginsel van `n amnestie goedgekeur het. Die kar is behoorlik voor die perde gespan.
  • In hierdie kennisgewing word slegs 3 Polisiestasies aangedui wat nie bevoeg is om die amnestie te implementeer nie. In die aanbieding van Gen Mamotheti in die Portefeuljekomitee het sy aangedui dat die Polisie self `n assessering gedoen het in al die provinsies en dat daar 46 Polisiestasies is wat nie bevoeg is om die amnestie te implementeer nie.
  • Laastens voeg Min Cele par d) in die kennisgewing by waarin hy dit eksplisiet stel dat indien dokumentêre bewys van vorige eienaarskap nie gelewer kan word nie kan daar nie aansoek gedoen word vir `n lisensie vir `n wapen wat ingehandig is onder die amnestie nie. Art 139 (4) van die wet plaas geen beperking van hierdie aard nie en maak voorsiening daarvoor dat die individu wat `n wapen inhandig mag aansoek doen vir die lisensie van sodanige wapen sonder enige beperking. In par c) plaas hy ook die beperking dat daar binne 14 dae nadat `n wapen ingehandig is aansoek gedoen moet word vir `n lisensie, terwyl die wet self geen sodanige beperking plaas nie.

Ek verneem ook dat die Minister vandag in die Portefeuljekomitee aangedui het dat hy dalk `n amendement van die kennisgewing kan laat publiseer – glad nie seker of dit wettig of wys sal wees nie.

 

Ons advies aan lede is dat die kennisgewing van die amnestie dalk nie geldig mag wees nie of moontlik onregmatig kan wees. Teen hierdie agtergrond is die advies nou om bloot niks te doen nie en kans te gee dat ons eers sien hoe hierdie drama ontvou vorentoe. Daar mag dalk wysigings aangebring word aan die voorwaardes en daar is 6 maande tyd om die amnestie te gebruik. Daar is geen noodsaak of haas om nou onmiddellik enige wapen in te handig nie.

/

The Minister of Police today published a notice in the Government Gazette to announce the granting of a firearm amnesty from 1 December 2019 to 31 May 2020. A copy of the notice is available here for your notice.

This notice may not be valid, largely for 4 reasons.

1. Section 139 of the Act states that the Minister may issue an amnesty by notice in the Government Gazette and then further that the notice referred to must be approved by Parliament. This notification was not approved by Parliament last Thursday. Only the Portfolio Committee's report was approved by Parliament.

2. The notice was signed on 28/8 (already in August), while Parliament only approved the principle of amnesty last Thursday. The car was properly stretched in front of the horses.

3. This notice only lists 3 Police Stations that are not competent to implement the amnesty. In the presentation of Gen Mamotheti to the Portfolio Committee, she indicated that the Police itself has conducted an assessment in all the provinces and that there are 46 Police stations that are not competent to implement the amnesty.

4. Finally, Min Cele adds paragraph d) in the notice explicitly stating that if documentary evidence of previous ownership cannot be provided, a license for a weapon submitted under the amnesty cannot be applied for. Section 139 (4) of the Act places no such restriction and provides that the individual who submits a weapon may apply for the license of such weapon without any restriction. In par. C) he also places the restriction that a license must be applied for within 14 days after a weapon has been handed in, while the law itself does not place such a restriction.

I also hear that the Minister today indicated in the Portfolio Committee that he may have an amendment to the notice published - not at all sure whether it will be legal or wise.

Our advice to members is that the amnesty notice may not be valid or may be unlawful. Against this backdrop, the advice now is to simply do nothing and give chance that we first see how this drama unfolds going forward. Amendments may be made to the conditions and there is 6 months to use the amnesty. There is no need or rush to hand in any weapon right now.

Groete / Regards,

Fred Camphor: SA Jagters HUB 


 

 

Baie geluk aan die Takkampioene vir 2019 wat die volgende toekennings ontvang het by die pas afgelope Kongres:1)    Top 150 Kampioen – Koukamma

2)    Top 400 Kampioen – Kameeldoring

3)    Top 600 Kampioen – Mopani

4)    Top 1000 Kampioen – Sandrivier-58

5)    Top 1000 plus Kampioen – Springbok

 

en baie geluk aan die volgende drie takke wat Grootkampioen toekenning deel:1)    Kameeldoring, Sandrivier-58 en  Springbok

 

Die verdere waarde van die takevaluasie is die gebruik daarvan deur elke takbestuur om jaarlikse vordering te meet en te vergelyk met vorige jare as ‘n bestuursmeganisme. 

 

Baie dankie aan elke tak en lid wat die afgelope jaar ‘n bydrae gemaak het tot die sukses van die Vereniging!

 

/

 

Congratulations to the Branch Champions for 2019 that received the following awards at the recent Congress:1)    Top 150 Champion – Koukamma

2)    Top 400 Champion – Kameeldoring

3)    Top 600 Champion – Mopani

4)    Top 1000 Champion – Sandrivier-58

5)    Top 1000 plus Champion – Springbok

 

and congratulations to the three branches sharing the Grand Champion award:1)    Kameeldoring, Sandrivier-58 and  Springbok

 

 The additional value of the branch evaluations is the utilisation of this programme by management of every branch to measure year on year progress as a management tool and to compare with previous years.

 

 

 

Thank you very much for the effort by every branch and individual for your contribution the past year to the success of the Association!

 


 

 

SA JAGTERS KAN VOORTAAN VARKPERMITTE UITREIK

 

SA Jagters het na 'n lang proses van onderhandeling met die Department van Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om  erken te raak as 'n Bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte om verwerkte wildevark karkasse en vleus te vervoer uit te reik. Hierdie vergunning is toegestaan aan SA Jagters deur middel van 'n magtiging uitgereik deur die Direktoraat in terme van Regulasie 20 van die Wet op Dieresiektes No 35 van 1984.

Agtergrondinligting oor Afrikaanse Varkpes:

Die beheer oor vervoer van vleis van wildevarket (veral vlakvarke) is reeds in 1935 ingestel in 'n poging om die verspreiding van Afrikaanse Varkpes te beperk. Afrikaanse Varkpes is 'n hoogs aansteeklike en dodelike virussiekte wat veroorsaak word deur 'n virus wat tussen tampan bosluise en vlakvarke sirkuleer. Vlakvarke is draers van die virus maar word nie aangetas deur die siekte nie, terwyl die siekte nie net hoogs aansteeklik nie, maar ook dodelik is wanneer dit versprei word na varkboerderye. 

Dit is onseker of Bosvarke en gewone Wildevarke (mak varke wat wild geraak het, ook bekend as Ferral Pigs) en self moontlike Europese Bosvarke wat uit aanhouding ontsnap het ook dalk draers van die virus mag wees. 

Die beperking op die vervoer van vleis van wildevarke is in 1935 ingestel en was toe geldig vir bykans die hele Limpopo Provinsie, en groot aangrensende dele van Mpumalanga, Noordwes en die Noordelike deel van Kwazulu-Natal. Hierdie gebied was destyds die natuurlike verspreidingsgebied van vlakvarke. 

Met die huidige beperking op die vervoer van wildevarkvleis mag die verwerkte karkasse en / of vleis van vlakvarke en bosvarke slegs met 'n veterinere permit van enige eiendom of plaas in RSA verwyder word sonder en nadat die vel, pote, kop, binnegoed en alle limfknope verwyder is van die karkas en / of uit die vleis. Die permit magtig daarom slegs die vervoer van die karkas na die bogenoemde dele verwyder is. 

Dit is redelik algemeen bekend dat die verspredingsgebied van vlakvarke intussen geweldig uigebrei het. Vlakvarke word nou volop in die Ooskaap, Noordwes, Vyrstaat en Karoo aangetref. Hiermee het die risko dat Afrikaans Varkpes as siekte ook dienooreenkomstig kon verspre, daarom die noodsaaklike uitbreiding van die beperkings op die vervoer van wildevark vleis meegebring. 

Tot nou kon die permitte vir die vervoer van wildevark vleis slegs uitgereik word deur Staatsveeartse aan jagters en deur geregistreede lede van WRSA wat as bedryfsorganisasie gemagtig is om die permitte uit te reik by ooreenkoms met die Direktoraat Dieregesondheid. 

Vereistes Gestel deur Direktoraat Dieregesondheid: 

Die ooreenkoms wat SA Jagters nou bereik het met die Direktoraat Dieregesondheid magtig ons nou om as erkende bedryfsorganisasie ook hierdie permitte beskikbaar te stel aan ons lede. Die vereistes wat gestel word om hierdie permitte te kan uitreik is soos volg: 

1. U moet 'n opbetaalde lid wees van SA Jagters

2. U moet die eienaar of bestuurder wees van 'n plaas of plase waarop u varke wil laat jag 

3. U moet die plaas of plase registreer as eiendomme waar varke gejag sal word en waarvoor premitte uitgereik sal word om die vleis te vervoer onderhewig aan die vereistes wat gestel word deur die Direktoraat Dieregesondheid. 

4. Om die premitte elektronies te kan uitreik moet u toegang he tot die internet en SA Jagters se lede administrasiestelsel en u moet beskik oor 'n rekenaar en drukker. 

5. U moet die volgende vereistes gestel deur die Direktoraat Dieregesondheid skriftelik aanvaar. 

     * Volgens Regulasie 20 uitgevaardig ingevolge die Wet op Dieresiektes mag geen vleis van Wildevarke sonder die dekking van 'n Staatsveeartspermit in die Provinsies Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes en Kwazulu-Natal vervoer word nie. 

     * Regulasies 20 (a) (ix) lui: Enige vlakvark, bosvark of wildevark karkas, vleis, vel, trofee of enige ander produk van vlakvark, bosvark of wildevark oorsprong (mag) na, oor of vanaf grond in die provinsies Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, Noordwes of KZN verwyder of beweeg nie. 

     * Die spesifieke vereistes gestel deur die Direktoraat Dieregesondheid waaraan voldoen moet word deur elke persoon wat die permit uitreik en beide deur hom / haarself en die vervoerder van die varkvleis aanvaar moet word is soos volg: 

              . I have familiarised myself with the Animal Diseases Act (No 35 of 1934) and its regulations;

              . I am aware that wild pigs (warthogs and bush pigs) and any ticks on the wild pigs carry a risk of transmitting African Swine Fever;

              . I will only issue permits for processed meat products and carcasses without the head, legs, skin, viscera end lymph nodes; 

              . I will only issue one permit per single wild pig carcass without the head, legs, skin, viscera and lymph nodes; 

              . I will only issue one permit per wild pig carcass for household use (not commercial or trophy use) up to a maximum of three          permits per transporter per week;

              . I will only issue permit for wild pigs hunted on my premises; 

              . Should any signs of animal disease be noted on my premises, I will contact the State Veterinarian of my area;

              . I undertake to keep a signed hard copy of each permit issued for a period of 5 years; 

              . I agree to accommodate regular audits by SA Hunters on permits I have issued; 

              . I undertake to inform SA Hunters should there be a change to any of the details listed above (this includes any changes to ownership or management of the registered farm);

              . I acknowledge that should I not comply with the above, my authorisation will be retracted; 

Elektroniese Uitreik van Permitte: 

SA Jagters het die besluit geneem om die uitreiking van hierdie permitte reg van die begin af te vereenvoudig en slegs elektronies uit te reik en dan sonder enige koste aan die lid of sy jagter. Die rede hiervoor is doodgewoon om eerstens koste te bespaar vir die lid wat sy plaas wil registreer en die permitte wil uitreik, en tweedens om die verslagdoening oor die permitte uitgereik aan die Direktoraat Dieregesondheid te vereenvoudig. 

Die gewone gebruik was om boeke met permitte te laat druk en teen die koste daarvan aan lede te verskaf. SA Jagters se elektroniese uitreiking bring mee dat geen drukwerk vooraf gedoen hoef te word nie en die administrasie om die permitboeke na lede te verspre word ook in geheel vermy. 

Daar moet as een van die vereistes van die Direktoraat Dieregesondheid maandeliks verslag gedoen word oor alle permitte uitgereik. Met die elektroniese uitreiking van hierdie permitte is die data outomaties reeds vervat in SA Jagters se stelse en is daar bykans geen administratiewe werk nodig om die verslag aan Direktoraat Dieregesondheid te verskaf nie. Die dat word doodgewoon vervat in 'n enkele legger en per e-pos aangestuur na die verantwoordelike persone by die Departement. 

Registrasie van Plase: 

Enige lid van SA Jagters wat 'n grondeienaar is en wat hierdie permitte wil uitreik moet eerstens sy plaas registreer. Hierdie aansoek om registrasie word elektronies gedoen via die lid se persoonlike profiel in die SA Jagters ledeadministrasiestelsel. Die aansoek moet voltooi en uitgedruk en geteken word en dan geskandeer en teruggestuur word na SA Jagters of per telefaks. Hierdie aansoek word goedgekeur en 'n kopie daarvan aangestuur na die Direktoraat Dieregesondheid vir hulle rekords. U as lid sal dan in kennis gestel word dat u plaas geregistreer is en dat u die permitte kan begin uitreik. Uself en SA Jagters moet 'n harde kopie behou van hierdie skriftelike aansoek wat u indien. 

Uitriek van Permitte:

Sodra u in kennis gestel is dat u plaas geregistreer is kan u dan die permitte begin uitreik. Dit word ook gedoen op die lede administrasiestelsel van SA Jagters en dit is vir hierdie uitreik van permitte wat u toegang moet he tot 'n rekenaar drukker en internet toegang. 

U sal op u lede profiel op die stelsel ingaan, die korrekte inligting verskaf en dan twee kopiee van die permit uitdruk. Beide kopiee word onderteken deur uself en die vervoerder van die vleis. U verskaf een kopie aan die vervoerder van die vleis en een kopie moet u veilig bewaar vir 'n termyn van minstens 5 jaar. 

'n Afsonderlike skrywe is deur SA Jagters aan sy lede gerig om die proses om die plaas te registreer en die permitte uit te reik in meer detail te beskryf. 

Indien enige lid sou belangstel om hierdie gratis fasiliteit te gebruik, skakel asseblief vir Boetie Kirchner by (012) 808 9310 of stuur 'n epos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Navorsing en Danbetuiging: 

SA Jagters het onderneem om die Fakulteit Veeartsenykunde by te staan met navorsing oor die moontlike verspreiding van Afrikaanse Varkpes as siekte. Elke lid wat aansoek doen om sy plaas te registreer sal daarom versoek word om aan te dui of hy / sy bereid sal wees om 'n klompie bloedmonsters van varke wat gejag word om voorgeskrewe manier te versamel en na die Kantoor van SA Jagters te stuur. Hiermee kan ons 'n bydrae lewer om bevestiging te kry of die endemiese voorkoms van Afrika Varkpes versprei het buite die bekende gebiede waar vlakvarket voorheen voorgekom het. 

Laastens wil ons graag ons dank betuig aan Dr Mpo Maja en Dr Leana van Rensburg en al hulle kollegas wat behulpsaam was, vir hulle besonderse samewerking om hierdie proses vir SA Jagters moontlik te maak. 

Fred Camphor - HUB


 

 


 

Oosrand Tak jaarlikse Ghong Skiet Afsluitingsfunksie 16 November 2019

Oosrandtak saam met die Duiker Tak Balfour bied aan 'n veld ghong skiet en braai @ R250.00 / persoon by Heidelberg.

Ons sal nader aan die tyd die presiese reëlings, tye, plek, kaart en nodige inligting deurgee aan diegene wat ingeskryf het. 

Die braaifunksie vind plaas by die Heidelberg Gholfbaan se buiteklub. Vure, braaivleis en bykosse word verskaf. Jy mag nie jou eie drank bring nie!!!!!!

Koop drankies by die klubhuis teen baie redelike pryse. 

/

East Rand Branch Annual Ghong Shoot Closure Feature November 16, 2019

East Rand Branch with the Diver Branch Balfour offers a field of ghong shooting and braai @ R250.00 / person at Heidelberg.

We will communicate the exact arrangements, times, place, map and necessary information to those who have entered.

The braai function takes place at the Heidelberg Golf Course's outdoor club. Fires, braai and side dishes are provided. You are not allowed to bring your own drinks !!!!!!

Buy drinks at the clubhouse at very reasonable prices. 


Herlaai Kursus / Reloading Course

* Dit sal op 'n Saterdag plaasvind * Herlaai Sertifikaat sal gegee word * Belangstellendes moet hul name deurgee aan die tak sekretaresse as hulle belang stel sodat ons beplanning kan doen * Sodra ons alles het sal ons 'n datum bevestig. 

/

* It will take place on a Saturday * Reload Certificate will be given * Interested parties should give their names to the branch secretary if they are interested so we can do planning * Once we have everything we will confirm a date.


Nationals 2019

* It will take place in Welkom at the Excalibur Shooting Range on the 25th and 26th October 2019

* Entries for this event will close on 18 October 2019

* SA Hunters is celebrating its 70th year of existence and is also hosting the IGRF World Championship. This year SAHGCA also celebrates its 10th year as a member of the International Gellery Rifle Federation as well as the 6th year of the SAHGCA Sport Shooting Championships

* Our MDS Shooting Discipline has also been included for the first time

/

* Dit vind op 25 en 26 Oktober 2019 in Welkom by die Excalibur-skietbaan plaas

* Inskrywings vir hierdie geleentheid sluit op 18 Oktober 2019

* SA Jagters vier hul 70ste bestaansjaar en bied ook die IGRF-wêreldkampioenskap aan. Hierdie jaar vier SAJWV ook sy tiende jaar as lid van die Internasionale Gellery-geweerfederasie sowel as die 6de jaar van die SAJWV-sportskietkampioenskappe

* Ons MDS-skietdissipline is ook vir die eerste keer ingesluit

 


 

SA Jagters het die geleentheid van `n eerste bespreking om twee Buffelkoeie te jag in `n Gemeenskapsreservaat in Mpumalanga naby die Swaziland grens aangebied.

Die prys is R 20 000 elk en die buffels moet voor einde Oktober 2019 gejag word.

Vir die R 20 000 kry u die geleentheid om `n buffelkoei te jag. Die uitruster verskaf `n professionele jagter, voertuig, gids en slagters. Die vleis bly die eiendom van die gemeenskap maar die jagter kan wel die trofee kry. Die jagter moet self vir reis, verblyf, ete en soortgelyke reëlings sorg. Die jagter moet verkieslik sy eie vuurwapen en ammunisie verskaf (minimum kaliber .375 H&H) , maar reëlings kan getref word vir jagters wat nie die geskikte kaliber wapen besit nie.

SA Jagters het `n voorkeurbespreking tot en met Dinsdag 1 Oktober. Indien ons nie teen Dinsdag die geleentheid geneem het nie sal dit op die ope mark aangebied word.

Indien u belangstel om een of beide die buffelkoeie te jag skakel asseblief vir Vanessa Bell om `n voorlopige bespreking te maak. Daar sal van u verwag word om die R 20 000 in die rekening van SA Jagters in te betaal. Vanessa help u daarna help om verdere reëlings te tref.

SA Jagters sal eers die R 20 000 aan die uitruster oorbetaal nadat die buffels geskiet is.

Aangesien die geleentheid beperk is sal ons die geleentheid bied aan die eerste twee persone wat met Vanessa skakel en die R 20 000 in SA Jagters se rekening betaal.

U kan Vanessa skakel by die volgende nommers:

Gedurende Kantoorure: (012) 808 9300 

Redelike tye na Kantoorure 072 246 2603

 

Kliek hier om af te laai: 

Zeiss Inskrywing | Zeiss Vrywaring | Zeiss SAJWV Ghong Skietkompetisie

/

SA Hunters have been offered the opportunity of a first booking to hunt two Buffalo cows in a community reserve in Mpumalanga near the Swaziland border.

The price is R20 000 each and the buffalo must be hunted before the end of October 2019.

For the R 20 000 you get the opportunity to hunt a buffalo cow. The outfitter provides a professional hunter, vehicle, guide and butchers. The meat remains the property of the community but the hunter can get the trophy. The hunter must take care of travel, accommodation, meal and similar arrangements. The hunter should preferably provide his own firearm and ammunition (minimum caliber .375 H&H), but arrangements may be made for hunters who do not possess the appropriate caliber weapon.

SA Hunters has a preferential reservation until Tuesday 1 October. If we did not take the opportunity by Tuesday, it will be offered on the open market.

If you are interested in hunting one or both of the buffalo cows, please contact Vanessa Bell to make a preliminary discussion. You will be required to deposit the R 20 000 into the account of SA Hunters. Vanessa will then help you make further arrangements.

SA Hunters will only pay the R20 000 to the outfielder after the buffalo has been shot.

As the event is limited, we will offer the opportunity to the first two people to contact Vanessa and pay the R 20 000 in SA Hunters' account.

You can contact Vanessa at the following numbers:

During Office Hours: (012) 808 9300 

Reasonable times after office hours 072 246 2603

 

Click here to download: 

 

Zeiss Entry | Zeiss Indemnity | Zeiss SAJWV Gong Shooting Competition

 


 

NASIONALE SPORTSKIET KAMPIOENSKAPPE INLIGTING EN REGISTRASIE

2019

NATIONAL SPORT SHOOTING CHAMPIONSHIPS INFORMATION AND REGISTRATION

Kliek asb HIER vir die PDF met meer inligting / Please click HERE for the PDF with more information

 


 

 

Attachments:
Download this file (29Feb1-Inskrywingsvorm - Junior Intertak.pdf)29 Feb 2020 Inskrywing[29 Feb 2020 Inskrywing]140 Kb
Download this file (29Feb2-dagprogram vir junior intertakskiet.pdf)29 Feb 2020 Dagprogram[29 Feb 2020 Dagprogram]162 Kb
Download this file (3-Skietberaad notas.pdf)Skietberaad Notas[Skietberaad Notas]94 Kb
Download this file (3e-Shooting Summit notes.pdf)Shooting Summit Notes[Shooting Summit Notes]41 Kb
Download this file (Firearm-Amnesty.pdf)Firearm Amnesty Guidelines[Firearm Amnesty Guidelines]530 Kb
Download this file (Inskrywing vorm President skiet Gauteng Suid-Oos Streek - 7 Maart 2020.pdf)7 Maart Inskrywingsvorm[7 Maart Inskrywingsvorm]97 Kb
Download this file (Junior Streek skiet Maart 2020 uitnodiging.pdf)7 Maart Junior Skiet Uitnodiging[7 Maart Junior Skiet Uitnodiging]91 Kb
Download this file (Oosrand Uitnodiging 7 Maart 2020.pdf)7 Maart Oosrand Uitnodiging[7 Maart Oosrand Uitnodiging]40 Kb
Download this file (Registration form President shoot Gauteng South-East Region - 7 March 2020.pdf)7 March Registration Form[7 March Registration Form]90 Kb
Download this file (Suikerbosrand 4 April - Inskrywings vir  intertakskiet 2020.pdf)Suikerbosrand Inskrywingsinligting[Suikerbosrand Inskrywingsinligting]190 Kb
Download this file (Suikerbosrand 4 April Inskrywingsvorm.pdf)Suikerbosrand Inskrywingsvorm[Suikerbosrand Inskrywingsvorm]139 Kb
Download this file (ZEISS SAJWV ghong skietkompetisie Sept 2018.pdf)Zeiss SAJWV Ghong Skietkompetisie[ ]23 Kb
Download this file (ZEISS SAJWV gong shooting competition Sept 2018.pdf)Zeiss SAJWV Gong Shooting Competition[ ]25 Kb
Download this file (Zeiss Vrywaring.pdf)Zeiss Vrywaring[ ]113 Kb
Download this file (zeiss-inskrywing.jpg)Zeiss Inskrywing[ ]414 Kb