elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

 

 

Oosrand Tak jaarlikse Ghong Skiet Afsluitingsfunksie 16 November 2019

Hiermee nooi ons jou graag uit om deel te neem aan die Oosrand tak se jaarlikse Ghong skiet afsluitings funksie op Saterdag 16 November 2019. 

Ons sal nader aan die tyd die presiese reëlings, tye, plek, kaart en nodige inligting deurgee aan diegene wat ingeskryf het. 

Die voorlopige reëlings is as volg: 

Ons bied saam met die Duiker Tak van Balfour 'n veld ghong skiet & braai aan @ R250/persoon by Heidelberg. Ongeveer 60km vanaf die Kempton Park omgewing. 

Die braaifunksie vind plaas by die Heidelberg gholfbaan se buiteklub. Vure, braaivleis en bykosse word verskaf. Jy mag NIE jou eie drank bring NIE. Ons koop drankies by die klubhuis. Hulle drankpryse is baie redelik. 

1. Ghong Skiet

Ons beplan om 6 bane (in die veld) op 'n plaas in die Heidelberg omgewing op te stel.

Daar sal 5 ghonge per baan wees en die afstande is tussen 150 en 400 meter

Jy skiet dus in totaal 30 skote + jou vooraf inskietskote. Bring n bietjie extra (geld en ammunisie) ingeval jy op die “Mystery Ghong” wil skiet.

Ons almal skiet met dieselfde ondersteuning/ruste, soos voorsien.

 

2. Mystery Ghong

Die Mystry ghong gaan op n afstand 500+ meter wees, die inskrywings geld is R 100 per skoot (1) of R400 vir vyf (5) skote.

Die prys is 50% van die inbetaalde geld op die Mystery Ghong. BV as daar R 2000 inbetaal is dan is die prys R 1000. As daar meer as een wenner is (ghong raakgeskiet) dan word die prys gedeel.  

Sluitings datum Vrydag 8 November 2019 !!!

 Oosrand tak voorsien pryse vir ELKEEN wat deelneem.

 Vir inskrywingsvorm, stuur asb. vir Charl 'n e-pos by: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toni Da Matta 083 298 9196 / Charl Annandale 081 379 0153 / Pieter Claassens 083 289 8543 

 

/

East Rand Branch Annual Ghong Shoot Closure Feature November 16, 2019

We would like to invite you to participate in the East Rand branch's annual Ghong shoot closing function on Saturday 16 November 2019.

We will communicate the exact arrangements, times, place, map and necessary information to those who have entered.

The preliminary arrangements are as follows:

Together with the Duiker Branch of Balfour we offer a field of ghong shooting & braai to @ R250 / person at Heidelberg. About 60km from the Kempton Park area.

The braai function takes place at the Heidelberg golf course's outdoor club. Fires, braai and side dishes are provided. You may NOT bring your own drink. We buy drinks at the clubhouse. Their drink prices are very reasonable.

1. Ghong Shooting

We plan to set up 6 jobs (in the field) on a farm in the Heidelberg area.

There will be 5 ghongs per track and the distances are between 150 and 400 meters

You therefore shoot a total of 30 shots + your advance shots. Bring a little extra (money and ammo) in case you want to shoot at the “Mystery Ghong”.

We all shoot with the same support / rests as provided.

2. Mystery Ghong

The Mystry ghong will be 500+ meters at a distance, the entry fee is R 100 per shot (1) or R400 for five (5) shots.

The prize is 50% of the money deposited on the Mystery Ghong. BV if R 2000 is paid then the prize is R 1000. If there is more than one winner (gong shot) then the prize is shared.

Closing date Friday, November 8, 2019 !!!

 East Rand Branch provides prizes for EVERYONE participating.

 For entry form, please send for Charl an email at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toni Da Matta 083 298 9196 / Charl Annandale 081 379 0153 / Pieter Claassens 083 289 8543

 


 

SA Jagters het die geleentheid van `n eerste bespreking om twee Buffelkoeie te jag in `n Gemeenskapsreservaat in Mpumalanga naby die Swaziland grens aangebied.

Die prys is R 20 000 elk en die buffels moet voor einde Oktober 2019 gejag word.

Vir die R 20 000 kry u die geleentheid om `n buffelkoei te jag. Die uitruster verskaf `n professionele jagter, voertuig, gids en slagters. Die vleis bly die eiendom van die gemeenskap maar die jagter kan wel die trofee kry. Die jagter moet self vir reis, verblyf, ete en soortgelyke reëlings sorg. Die jagter moet verkieslik sy eie vuurwapen en ammunisie verskaf (minimum kaliber .375 H&H) , maar reëlings kan getref word vir jagters wat nie die geskikte kaliber wapen besit nie.

SA Jagters het `n voorkeurbespreking tot en met Dinsdag 1 Oktober. Indien ons nie teen Dinsdag die geleentheid geneem het nie sal dit op die ope mark aangebied word.

Indien u belangstel om een of beide die buffelkoeie te jag skakel asseblief vir Vanessa Bell om `n voorlopige bespreking te maak. Daar sal van u verwag word om die R 20 000 in die rekening van SA Jagters in te betaal. Vanessa help u daarna help om verdere reëlings te tref.

SA Jagters sal eers die R 20 000 aan die uitruster oorbetaal nadat die buffels geskiet is.

Aangesien die geleentheid beperk is sal ons die geleentheid bied aan die eerste twee persone wat met Vanessa skakel en die R 20 000 in SA Jagters se rekening betaal.

U kan Vanessa skakel by die volgende nommers:

Gedurende Kantoorure: (012) 808 9300 

Redelike tye na Kantoorure 072 246 2603

 

Kliek hier om af te laai: 

Zeiss Inskrywing | Zeiss Vrywaring | Zeiss SAJWV Ghong Skietkompetisie

/

SA Hunters have been offered the opportunity of a first booking to hunt two Buffalo cows in a community reserve in Mpumalanga near the Swaziland border.

The price is R20 000 each and the buffalo must be hunted before the end of October 2019.

For the R 20 000 you get the opportunity to hunt a buffalo cow. The outfitter provides a professional hunter, vehicle, guide and butchers. The meat remains the property of the community but the hunter can get the trophy. The hunter must take care of travel, accommodation, meal and similar arrangements. The hunter should preferably provide his own firearm and ammunition (minimum caliber .375 H&H), but arrangements may be made for hunters who do not possess the appropriate caliber weapon.

SA Hunters has a preferential reservation until Tuesday 1 October. If we did not take the opportunity by Tuesday, it will be offered on the open market.

If you are interested in hunting one or both of the buffalo cows, please contact Vanessa Bell to make a preliminary discussion. You will be required to deposit the R 20 000 into the account of SA Hunters. Vanessa will then help you make further arrangements.

SA Hunters will only pay the R20 000 to the outfielder after the buffalo has been shot.

As the event is limited, we will offer the opportunity to the first two people to contact Vanessa and pay the R 20 000 in SA Hunters' account.

You can contact Vanessa at the following numbers:

During Office Hours: (012) 808 9300 

Reasonable times after office hours 072 246 2603

 

Click here to download: 

 

Zeiss Entry | Zeiss Indemnity | Zeiss SAJWV Gong Shooting Competition

 


 

Intertak Spanskietkompetisie 12 Oktober 2019

Aangeheg die uitnodiging na die Intertak Spanskietkompetisie op 12 Oktober 2019 aangebied deur die Sandrivier-58 tak op die Goldfields Game Ranch net buite Welkom.   

Die SA Jagters Intertak Gongskietkompetisie is vir die afgelope paar jaar aangebied deur die Duiker tak, maar Duiker tak het gedurende die beplanningstadium aangedui dat hulle nie vanjaar die kompetisie sal aanbied nie. Die Skietkomitee het op tender uitgegaan na die takke en die tender van die Sandrivier-58 tak is aanbeveel deur die Skietkomitee en aanvaar deur die Uitgebreide Raad van SA Jagters. Aangesien die kompetisie op ‘n nuwe terrein aangebied word is daar onder andere die volgende veranderinge:  

 • Die datum van die kompetisie is op Saterdag, 12 Oktober 2019;
 • Ondersteuning word op die skietpunte verskaf en moet gebruik word waar van toepassing – dit sal presies dieselfde wees vir al die skuts;
 • Aangesien dit op ‘n nuwe terrein aangebied word kan die standaard formaat vir die uitleg van skietbane van die afgelope paar jaar nie weer gebruik word nie;
 • Aangeheg die nuwe reëls vir u kennisname 

/

Interbranch Team Shooting competition on 12 October 2019 

Attached please find the invitation to the Interbranch Team Shooting competition on 12 October 2019 hosted by the Sandrivier-58 branch on the Goldfields Game Ranch outside Welkom.   

The SA Hunters Interbranch Team Shooting competition has been hosted by the Duiker branch for a number of years, but this year during the planning stage Duiker branch indicated that they cannot host this competition for 2019. The SA Hunters branches where invited by the Shooting Committee to tender for this competition and the tender of the  Sandrivier-58 branch was recommended by the Shooting Committee and accepted by the Extended Board of SA Hunters. Since the competition will be hosted on a new terrain there are a number of changes:   

 

 • The date of the competition is Saturday, 12 October 2019;
 • Shooting support are provided on the shooting points where applicable and have to be used – this will be exactly the same for everyone;
 • Because of the new terrain, the standard format for the layout of ranges cannot be used;
 • Attached please find the new rules for your attention

 


 

 

NASIONALE SPORTSKIET KAMPIOENSKAPPE INLIGTING EN REGISTRASIE

2019

NATIONAL SPORT SHOOTING CHAMPIONSHIPS INFORMATION AND REGISTRATION

Kliek asb HIER vir die PDF met meer inligting / Please click HERE for the PDF with more information

 


 

Eland branch will be hosting a Pistol and Rimfire fun shoot at Alberton Sport Shooting Club on the 14th of September. We will be shooting the SG08 Time & Precision Rimfire Bolt action target  30 rounds needed. SI08 Time & Precision pistol target 30 rounds needed. SI09 Multi Target pistol target 24 rounds needed. Cost will be R220 witch will include range fees targets and Boerewors roll. Shoot will start at 9:00. cash bar available after the shoot. RSVP 7 September to Paul 063 199 3828. Booking is assential. Please come and join us for the day.

 


 

Long Distance Shooting Competition 31 August 2019 / Langafstand Skiet Kompetisie 31 Augustus 2019

For your information, please find an invitation to the undermentioned Annual Long Distance Shooting Competition to be held on 31 August 2019: / Vir U informasie, vind asb hiermee 'n uitnodiging na die ondergenoemde Jaarlikse Langafstand Skiet Kompetisie wat gehou sal word op 31 Augustus 2019:

This Long Distance Shooting Competition is presented annually by the S A Hunters “Piet Joubert Belangegroep” and takes place at the Piet Joubert military shooting range, north of Pretoria.  The competition is held as a fundraiser for three S A Hunter’s branches which use the Piet Joubert Shooting ranges, for the maintenance, upkeep and use of the shooting range.  Please take note of a few changes which have been made for this year: / Hierdie langafstand-skietkompetisie word jaarliks aangebied deur die S A Hunters “Piet Joubert Belangegroep” en vind plaas by die Piet Joubert militêre skietbaan, noord van Pretoria. Die kompetisie word gehou as fondsinsameling vir drie S A Hunter's-takke wat die Piet Joubert Skietbane gebruik, vir die instandhouding en gebruik van die skietbaan. Let op 'n paar veranderinge wat hierdie jaar aangebring is: 

 • Entries close on 20 August 2019 / Inskrywings sluit op 20 Augustus 2019
 • Each team is now made up of Four (4) Shooters / Elke span is nou opgemaak uit Vier (4) Skuts
 • Entry Fee is R1500 per team / Inskrywingsfooi is R1500 per span
 • There is place for 50 teams / Daar is plek vir 50 spanne
 • We will shoot 5 shots per shooter per distance, 300m, 400m, 500m and 600m / Ons gaan 5 skote per skut per distansie, 300m, 400m, 500m en 600m skiet
 • Prize money is in excess of R37 000 / Prys gelde is in oormaat van R37 000
 • The Sponsors are Sudami X-ring, Lynx Optics and Impala Bullets / Die borge is Sudami X-Ring, Lynx Optics en Impala Bullets
 • Prizes and medals for individuals and teams / Pryse en medaljes vir individue en spanne
 • Click here for the invitation and entry form: https://sudamix-ring.co.za/sudami-x-ring-langafstand-skietkompetisie/ 
 • Please forward any queries, entries and proof of payments to / Stuur asb enige navrae, inskrywings en bewyse van betalings na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Hiermee die uitnodiging aan die Top 30 Spanne op die aangehegte Streek Ranglys (Kliek asb) na die nasionale Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat Skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak op Saterdag 17 Augustus 2019. Baie geluk aan elkeen van die spanne wat gekwalifiseer het ten spyte van kwaai kompetisie die afgelope 6 maande. 'n Aanduiding van hoe die skietstandaard in hierdie kompetisie verbeter het: Gedurende 2016 was die 30ste span se totale telling 2900.47, die 2019 telling van die 30ste span is 3110.49  

Kliek Hier vir die inskrywingsvorm, dagprogram en roetekaart - die laaste dag vir inskrywings is 9 Augustus 2019. 'n Vriendelike versoek dat die takvoorsitters my asb so spoedig moontlik laat weet indien 'n span van u tak nie kan deelneem nie, ons sal graag die geleentheid aan die volgende spanne vanaf posisie 31 op die ranglys die geleentheid wil gun om aan die kompetisie deel te neem.

Inskrywings word direk by die Vrystaat Sandveld Tak gedoen - stuur asb u inskrywing aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Voorsitter: Vrystaat Sandveld Tak)

Die Vrystaat Sandvield Skietbaan is sedert 2019 ontwikkel as die Nasionale Skietbaan van SA Jagters. Die een uitstaande item is die afwerking van die skietpunte en daar is besluit op betonblokplaveisel teen 'n effense helling van die 100, 200 en 300m skietpunte en op die 100m skietpunt by die inskietbaan. Die fondse om hierdie werk te doen is onlangs deur die SA Jagters Raad goedgekeur. Daar is besluit om nie die werk nou te doen nie maar wel na die Presidentskietkompetisie ook afgehandel is op 14 Spetember 2019. Dit is baie droog en enige konstruksiewerk nou op die skietpunte gepaardgaande met swaar vragmotors en ander werktuie, gaan potensieel baie stowwerige toestande gedurende die kompetisie veroorsaak, daarom die besluit om dit later te doen.

Vriendelike groete, André van der Merwe, SA Jagters Bestuurder: Tak- en Skietsake

Herewith the invitation to the Top 30 Teams on the attached Regional Rankings List (Please Click) to the national Inter-Branch Team Shooting Competition on the Meerkatgat Shooting Range of the Free State Sandveld Branch on Saturday 17 August 2019. Congratulations to each of the teams who qualified despite fierce competition over the last 6 months. An indication of how the shooting standard improved in this competition: During 2016, the 30th team's total score was 2900.47, the 2019 score of the 30th team is 3110.49. 

Click Here for the entry form, day program and route map - the last day for entries are August 9, 2019. Kindly request that the branch presidents please let me know as soon as possible if a team from your branch cannot participate, we will be happy to offer this opportunity to the teams from position 31 onwards on the rankings to give them the opportunity to participate in the competition.

Entries are made directly to the Free State Sandveld Branch - please send your registration to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Chair: Free State Sandveld Branch)

The Free State Sandvield Shooting Range has been developed as the National Shooting Range of SA Hunters since 2019. The one outstanding item is the finishing of the firing points and it was decided on concrete block paving at a slight slope of the 100, 200 and 300m firing points and on the 100m firing point at the shooting range. The funds to do this work were recently approved by the SA Hunters Council. It was decided not to do the job now, but after the Presidential Shooting Competition was also completed on September 14, 2019. It is very dry and any construction work now on the shooting points accompanied by heavy trucks and other tools, potentially very dusty conditions during the competition, therefore the decision to do so later.

Kind regards, André van der Merwe, SA Hunters Manager: Branch and Shooting Activities


 

 

Wattlespring Gun Club: Potensiele Ontwikkeling van Skietbaan / Potential development of Shooting Range:


Die moontlike ontwikkeling van 'n skietbaan deur SA Jagters in samewerking met die Wattlespring Gun Club verwys: / The potential development of a shooting range by SA Hunters in co-operation with the Wattlespring Gun Club refers:

Soos vroeer met u per e-pos en tydens 'n vergadering op 5 Julie 2018 by Inyathipark gedeel, was SA Jagters baie optimisties oor die ontwikkeling van die skietbaan wat vir 'n hele paar SA Jagters takke in Gauteng 'n baie werkbare oplossing kon bied. Die ontwikkeling van 'n nuwe skietbaan in Gauteng (hoe populasie met baie min grond geskik vir nuwe skietbane) is 'n lange en ingewikkelde proses. Met die finale goedkeuring deur die Nasionale Regulator vir Verpligte Spesifikasies (NRCS) is sekere beperkings op die ontwikkeling geplaas wat SA Jagters laat besluit het om te onttrek daarvan. /  As previously shared with you via e-mail and at a meeting on July 5, 2018 at Inyathipark, SA Hunters were very optimistic about the development of a shooting range that could offer a working solution wo a lot of SA Hunters Branches in Gauteng. The development of a new shooting range in Gauteng (high population with very little land suitable for new shooting ranges) is a long and complicated process. With the final approval of the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS), certain restrictions were placed on the development and this caused SA Hunters to withdraw.

In kort kom die NRCS beperkings neer op die volgende: Ongeveer 150m agter die beplande skietwal is daar 'n Eskom hoogspanning lyn wat beskerm moet word en geen koeels mag dit tref nie. Die NRCS is net bereid om 'n enkele skietpunt met verskillende vlakke vir verskillende skietposisies soos in die onderstaande voorstel goed te keur en die teikens staan dan op verskillende afstande van ongeveeer 25 to 300m afhangende van die spesifieke vereistes van die skietoefening. Die oplossing is veronderstel om te verseker dat elke koeel 300m verder in die skietwal vasgeskiet word, ongeag die skietposisie wat gebruik word - die "baffles" is veronderstel om koeelafwykings te beheer. / In short, the NRCS Limitations come down to the following: About 150m behind the planned shooting slope, there is an Ekskom High Voltage line that needs protection and no bullets are allowed to hit it. The NRCS is only prepared to approve a single shooting range with different levels for different shooting positions as outlined below and the targets then stand at different distances of about 25 to 300m depending on the specific requirements of the shooting exercise. The solution is supposed to ensure that each bullet is shot 300m further into the shooting bay, regardless of the shooting position used - the baffles are supposed to control bullet deviations. 

SA Jagters kan waarskynlik saamleef met 'n enkele skietpunt, maar na ons mening skep die spesifieke uitleg van hierdie voorstel risiko's vir die skuts in terme van skote wat dele van die afdak se staalstruktuur (bv. staalkolomme) en die "baffle" struktuur kan tref en die gevolglike risiko van skrapnel wat kan terugspat na die skuts toe. Op die stadium kan ons nie 'n aanvaarbare en veilige manier voorsien wat die risiko nie net verminder nie, maar ook totaal verwyder nie. Daarom het die Raad van SA Jagters besluit om te onttrek van die ontwikkeling en het die Wattlespringsbestuur dienooreekomstig skriftelik in kennis gestel. / SA Hunters could probably live with a single shooting range, but in our opinion, the specific layout of this proposal creates risks for the shooters iin terms of shots that can hit parts of the shed's steel structure (eg. steel columns) and the baffle structure, resulting in scrapnel that can fly back to the shooter. At this stage, we cannot provide and acceptable and safe way that not only reduces the risk but also removes it altogether. Therefore, the Council of SA Hunters decided to withdraw from the development and informed the Wattlesrpings management accordingly in writing. 

 

  

 

Attachments:
Download this file (2019 Nasionale Sportskiet Uitnodiging - National Sport Shooting Invitation.pdf)2019 Nasionale Sportskiet Uitnodiging - National Sport Shooting Invitation.pdf[2019 Nasionale Sportskiet Uitnodiging / 2019 National Sport Shoot Invitation]188 Kb
Download this file (ZEISS SAJWV ghong skietkompetisie Sept 2018.pdf)Zeiss SAJWV Ghong Skietkompetisie[ ]23 Kb
Download this file (ZEISS SAJWV gong shooting competition Sept 2018.pdf)Zeiss SAJWV Gong Shooting Competition[ ]25 Kb
Download this file (Zeiss Vrywaring.pdf)Zeiss Vrywaring[ ]113 Kb
Download this file (zeiss-inskrywing.jpg)Zeiss Inskrywing[ ]414 Kb