elantak1.jpgelantak2.jpgelantak4.jpgelantak5.jpg

Tuis

 

Geagte kollega

U kan die jongste inperking regulasies soos dit sodat gepubliseer is hier lees. Jag vir sport en ontspannings doeleindes is uitgesluit. Ons sal dus nie kan jag onder vlak 4 van die regulasies nie en sal moet wag om te kyk of dit ingesluit is in vlak 3, hopelik teen die einde van Mei.

Ek sal later `n volledige nuusbrief uitstuur maar ons wil solank hierdie boodskap by u uitkry.

Vriendelike Groete,

 

Fred Camphor, SA Jagters: HUB

Dear colleague

You can read the latest restriction regulations that have been published here. Hunting for sport and recreational purposes is excluded. So we will not be able to hunt under Level 4 of the regulations and will have to wait to see if it is included in Level 3, hopefully by the end of May.

I will send out a full newsletter later, but we want to get this message out to you as long as possible.

Friendly greetings,

Fred Camphor, SA Hunters: HUB


 

Beste lid,

Media24 het SA Jagters ingelig dat lede toegang tot die digitale weergawe van SA Jagter en Magnum sal kry sodra die gedrukte formaat aan intekenare gestuur is en op winkelrakke in die kleinhandel beskikbaar is. Die rede vir hierdie besluit is om die onwettige verspreiding van die digitale uitgawes te verhoed voordat die gedrukte formaat beskikbaar is.

Die Mei-uitgawe van SA Jagter en Magnum sal vanaf 27 April 2020 in beide papier- en digitale formaat beskikbaar wees.

Lede word daaraan herinner dat beide Mei en Junie se uitgawes gelyktydig versend sal word. Volgens `n ooreenkoms met Magzter, sal intekenare outomaties gratis toegang kry tot die digitale weergawes. 

Indien u tydskrif normaalweg in harde kopie afgelewer word en u sou `n elektroniese kopie wil ontvang skakel asseblief met Michel Schoeman by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Jagtersgroete

Dear Member,

Media24 has informed SA Hunters that members will have access to the digital version of SA Hunter and Magnum as soon as the printed format is sent to subscribers and is available on retail shelves. The reason for this decision is to prevent the illegal distribution of the digital editions before the print format becomes available.

The May issue of SA Hunter and Magnum will be available in both paper and digital formats from April 27, 2020.

Members are reminded that both May and June issues will be shipped simultaneously. Under an agreement with Magzter, subscribers will automatically get access to the digital versions for free.

If your magazine is normally delivered in hard copy and you would like to receive an electronic copy please contact Michel Schoeman at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hunter greetings


Best lid

Die finale inligting aangaande die COVID-19 virus staat van inperking wat vanaf Donderdag nag (26 Maart 2020 om 00h00) vir 21 dae sal geld, is bekendgemaak. Dit is hier op ons webwerf beskikbaar. U kan ook hier op ons webwerf verwys na die ander inligting in hierdie verband wat ons vroeër met lede gedeel het. 

Jagtersgroete

/

Dear member

The final information regarding the COVID-19 virus state of restriction, which will last for 21 days from Thursday night (March 26, 2020 at 00h00), has been released. It is available on our website here. You can also refer here on our website to the other information in this regard that we previously shared with members.

Hunter greetings Spesiale Nuusbrief 24 Maart 2020 / Special Newsletter March 24 2020 

 

Geagte kollega

Ek het op 16 Maart 2020 `n spesiale nuusbrief uitgestuur oor die Koronavirus net na die eerste uitsending van President Ramaphosa daaroor die vorige aand. Gisteraand het die President baie strenger maatreëls afgekondig. Hy het bekend gemaak dat daar reeds 402 bevestigde gevalle positief siek is. Daardie syfer het by die skryf van hierdie stuk op 24 Maart om 12h00 reeds na 554 gestyg. Hierdie is `n ernstige pandemie wat buitengewone maatreëls regverdig, hoe ongerieflik dit ook al vir elkeen van ons mag wees.

Kantoor van SA Jagters sluit

Die kantoor van SA Jagters sluit vanaf Donderdagmiddag 26 Maart 2020. Ons het in elk geval nie regtig enige keuse hieroor nie, maar sal ons bes doen om noodsaaklike diens aan lede te bied. Enkele van die personeellede en bestuurders sal vanaf hulle huise werk.

Sal Internet Kommunikasie beskikbaar wees?

Een van die onsekerhede waarmee ons dalk te doen gaan kry en waaraan ons baie min sal kan doen, is dat die internet waarskynlik oorlaai sal raak en baie stadig mag wees of selfs met tye glad nie sal werk nie. Die meeste maatskappye sluit hul deure vir die volgende drie weke en die meeste van hulle gaan, net soos ons, probeer om hul dienste aan die gang te hou met mense wat van hul huise af werk. Dit sal meebring dat die hoeveelheid verkeer oor die internet sal toeneem wat die stelsel sal oorlaai.

Ek versoek dus dat u net noodsaaklike versoeke en inligting sal aanstuur.

Vuurwapenlisensies en die amnestie

Die Polisie het reeds vanoggend aan ons bevestig dat hulle gedurende hierdie periode geen aansoeke vir vuurwapenlisensies sal aanvaar nie. Derhalwe raai ons lede aan om nie nou tydens die noodtoestand enige aansoeke vir vuurwapenlisensies in te dien nie.

U word so ook aangeraai om nie gedurende hierdie tyd enige wapen onder die amnestie te probeer inhandig nie. Die amnestie sal waarskynlik opgeskort word vir hierdie periode maar dit mag tyd neem om dit reg te kry.

Wat van jag?

Bykans alle reis wat nie noodsaaklik is nie gaan bloot verhoed of gestop word. Indien u moet reis na enige bestemming om te gaan jag word u aangeraai om die jaggeleentheid liewer uit te stel of te kanselleer. U gaan waarskynlik nie toegelaat word om ongehinderd te reis nie.

Hoe Gaan SA Jagters aan die gang bly?

Ons sal die noodsaaklikste navrae en kommunikasie met lede voortsit. Die lys hieronder gee die name van persone wat navrae kan hanteer volgens spesifieke onderwerpe. Soos boodskappe inkom, sal ons daaraan aandag gee. Ons kan nie enige reaksietyd waarborg nie aangesien die internetverkeer beslis `n rol kan speel.

Ons sal lede-data van die stelsel op skootrekenaars aflaai en sal kan help met noodsaaklike inligting maar sal nie veel prosessering kan doen ten opsigte van die uitreik van lidmaatskapsertifikate of endossemente nie. Ek vestig ook die aandag op die inligting hierbo oor die Polisie wat in elk geval nie nou lisensie-aansoeke kan hanteer nie. Ons bystand is beperk tot die diens wat ons van lyn af (off-line) kan doen.

Die volgende personeel sal beskikbaar wees om te help.

 1. Navrae oor lidmaatskap, ledegeld en enige ander ledenavraeDorothy Ras by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Nicky Uys by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 2. Navrae oor die tydskrifte SA Jagter en Magnum of ledekaartjiesMichel Schoeman by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 3. Navrae oor jagsake, varkpermitte, en jaglisensiesBoetie Kirchner by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of
 4. Aankoop van jaglisensies: slegs indien dit absoluut noodsaaklik is:Stuur asseblief `n WhatsApp aan Vanessa Bell by 072 2462 603. U sal in elk geval waarskynlik nie die jaglisensie kan gebruik tot na die noodtoestand afgelas is nie.
 5. Navrae oor opleidingNic Roets by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 6. Navrae oor TaksakeAndre van der Merwe by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 7. Navrae oor toegewyde status, behoud van toegewyde jagter en sportskutstatus, ander balkies en kentekens en navrae oor lisensiehernuwingsPetrus Swart by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Moet liewer nie aansoek doen vir die uitreik van endossemente in hierdie tyd nie. Ons sal dit nie kan uitreik nie en u sal dit ook nie kan gebruik nie. Sien die nota oor die Polisie hierbo.
 8. Navrae oor BewaringLizanne Nel by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 9. Enige ander navrae oor vuurwapenlisensies of ander sake rakende SA Jagters

Fred Camphor by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Die noodtoestand duur vanaf Donderdagnag 26 Maart 2020 om 00h00 tot 16 April 2020. Sou alles normaal verloop sal die kantoor weer oop wees vir normale bedrywighede vanaf 20 April 2020. Die oomblik wanneer dit duidelik raak dat die risiko kleiner is en ander stappe geneem kan word om die situasie te verlig sal die Raad u ook gepas in kennis stel.

Dit is ook belangrik om te bevestig dat ons nie paniek saai nie maar bloot rasionele besluite neem om die risiko vir elke individu in die land so laag moontlik te hou. Ons versoek vriendelik dat elkeen van u sal hou by die reëlings soos die President dit bekendgestel het. `n Volledige kopie van sy toespraak van gisteraand is hier beskikbaar. Ons verwag volledige inligting in verband met die beperkings vir landsburgers en sal dit met u deel sodra dit beskikbaar is.

Vriendelike groete, Fred Camphor, SA Jagters: HUB

/

Dear colleague

On March 16, 2020, I sent out a special newsletter on the Koronavirus just after the first broadcast of President Ramaphosa on the previous night. Last night, the President announced much stricter measures. He announced that 402 confirmed cases were already positively ill. That figure had already risen to 554 at the time of writing this piece on March 24 at 12h00. This is a serious pandemic that warrants extraordinary measures, however inconvenient it may be for each of us.

SA Hunters office closes

The office of SA Hunters will close on Thursday afternoon, March 26, 2020. In any case, we do not really have any choice but will do our best to provide essential service to members. Some of the staff and managers will work from their homes.

Will Internet Communication be Available?

One of the uncertainties that we may be dealing with and which we will be able to do very little about is that the internet is likely to become overloaded and may be very slow or may not even work at times. Most companies are closing their doors for the next three weeks and most of them, just like us, are trying to keep their services up to date with people working from their homes. This will increase the amount of traffic over the internet that will overload the system.

So I request that you send only essential requests and information.

Firearms licenses and the amnesty

The Police have already confirmed to us this morning that they will not accept applications for firearm licenses during this period. Therefore, we advise members not to submit any applications for firearm licenses during the emergency.

You are also advised not to attempt to submit any weapon under the amnesty during this time. The amnesty is likely to be suspended for this period but it may take some time to get it right.

What about hunting?

Almost all travel that is not essential will simply be prevented or stopped. If you need to travel to any destination to go hunting, you are advised to postpone or cancel the hunting opportunity. You probably won't be allowed to travel unobstructed.

How are SA Hunters going to get going?

We will continue the most important inquiries and communication with members. The list below gives the names of persons who can handle inquiries according to specific topics. As messages come in, we will pay attention to them. We cannot guarantee any response time as internet traffic can certainly play a role.

We will download member data from the system on laptops and will be able to assist with essential information but will not be able to process much with regard to issuing membership certificates or endorsements. I also draw attention to the information above about the Police who cannot handle license applications anyway. Our assistance is limited to the service we can do offline.

The following staff will be available to assist.

    Inquiries about membership, membership fees and any other membership inquiriesDorothy Ras at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nicky Uys at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Inquiries about the magazines SA Hunter and Magnum or membership cardsMichel Schoeman at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Inquiries about hunting affairs, pig permits, and hunting licenses Boetie Kirchner at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or

    Purchase of hunting licenses: only if absolutely necessary: Please send a WhatsApp to Vanessa Bell on 072 2462 603. You will probably not be able to use the hunting license until after the emergency has been canceled.

    Inquiries about training Nic Roets at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Inquiries about TaksakeAndre van der Merwe at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Dedicated status inquiries, retention of dedicated hunter and shooter status, other bars and badges, and license renewal requests Petrus Swart at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Please do not apply for endorsement issues at this time. We won't be able to issue it and you won't be able to use it either. See note on Police above.

    Inquiries about ConservationLizanne Nel at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Any other inquiries about firearm licenses or other matters regarding SA Hunters

 

Fred Camphor at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The emergency will last from Thursday night, March 26, 2020 at 00h00 to April 16, 2020. If all goes well, the office will be open for normal operations again from April 20, 2020. The moment it becomes clear that the risk is smaller and other steps can be taken to alleviate the situation, the Council will also inform you appropriately.

It is also important to confirm that we do not panic but merely make rational decisions to keep the risk to every individual in the country as low as possible. We kindly request that each of you adhere to the arrangements as the President has introduced them. A full copy of last night's speech is available here. We expect full information regarding the restrictions for citizens and will share it with you as soon as it is available.

Friendly greetings, Fred Camphor, SA Hunters: HUB


 

 

 

 

 Spesiale Nuusbrief 16 Maart 2020 / Special Newsletter March 16 2020 

Geagte kollega

Ek het my nuusbrief op 5 Maart begin met klompie agtergrond inligting oor die Koronavirus of Covid-19. Gisteraand het ons geluister na die aankondigings wat President Cyril Ramaphosa daaroor gedoen het tydens `n spesiale nuusuitsending. Dit is baie duidelik dat die regering van mening is dat die uitbreek van die virus in RSA `n ernstige saak is wat drastiese maatreëls vereis.

Onder hierdie maatreëls is `n beperking op die ontvangs van buitelandse besoekers, reisbeperkings na sekere lande, die sluit van sekere grensposte en skole en ook `n beperking op alle byeenkomste waar 100 of meer mense bymekaar sal wees.

Op grond hiervan, en om ons samewerking met die poging van die land te wys, het die Raad van SA Jagters besluit om tot verdere kennisgewing alle groepaktiwiteite te stop vir die oomblik. Dit sluit in alle takbyeenkomste, takvergaderings, takskietgeleenthede, streekbyeenkomste, streekskietgeleenthede, takkompetisies en alle soortgelyke byeenkomste. Takke word versoek om tot verdere kennisgewing nie enige verdere takaktiwiteite te registreer nie.

Adriaan Woudstra het Sondagaand, 15 Maart, `n kennisgewing uitgestuur dat HuntEx uitgestel na `n later datum in die jaar.

Ons het reeds die nodige maatreëls in plek gestel om die personeel in die kantoor te ondersteun om hulle immuunstelsel sover moontlik te versterk en ons sal die kantoor sover moontlik aan die gang hou sonder onderbreking. Indien enige werknemers sou siek word sal ons hulle laat isoleer.

Die Raad sal die proses monitor en sou enige verdere stappe nodig wees sal ons Raadslede, streekkoördineerders, takvoorsitters en lede gepas inlig.

Sodra die risiko om die virus op te doen, verminder en ander stappe geneem kan word om die situasie te verlig, sal die Raad alle lede in kennis stel. Die opskorting van alle aktiwiteite vir ongeveer 30 dae is die eerste stap om risiko te verminder waarna die situasie heroorweeg sal word.

Let wel, hierdie aankondiging is nie daarop gemik om paniek te saai nie. Dit is `n rasionele besluite om die risiko vir elke individu in die land vir die oomblik so laag moontlik te hou. Lees ook hierdie informatiewe artikel oor sosiale distansie en verbeterde higiëne.

Soos die omstandighede verander sal ons u ingelig hou.

/

Dear colleague

I started my newsletter on March 5 with some background information about the Koronavirus or Covid-19. Last night we listened to the announcements made by President Cyril Ramaphosa during a special news broadcast. It is quite clear that the government is of the opinion that the outbreak of the virus in RSA is a serious matter that requires drastic measures.

These measures include a restriction on the reception of foreign visitors, travel restrictions to certain countries, the closing of certain border posts and schools and also a restriction on all events where 100 or more people will be together.

On this basis, and to show our cooperation with the country's efforts, the Council of SA Hunters has decided to suspend all group activities for the time being. This includes all branch meetings, branch meetings, branch shooting events, regional events, regional shooting events, branch competitions and all similar events. Branches are requested not to register any further branch activities until further notice.

On Sunday, March 15, Adriaan Woudstra sent a notice that HuntEx postponed to a later date in the year.

We have already put in place the necessary measures to support the staff in the office to strengthen their immune system as much as possible and we will keep the office running as much as possible without interruption. Should any employees become ill, we will have them insulated.

The Council will monitor the process and should any further steps be required we will inform our Board members, regional coordinators, branch chairpersons and members appropriately.

Once the risk of contracting the virus is reduced and other steps can be taken to alleviate the situation, the Council will notify all members. Suspending all activities for about 30 days is the first step to reduce risk after which the situation will be reconsidered.

Please note, this announcement is not intended to cause panic. It is a rational decision to keep the risk to every individual in the country as low as possible for the moment. Also read this informative article on social distance and improved hygiene. 

 

As circumstances change, we will keep you informed.


 

 

Welkom by die offisiële webbladsy van die Eland Tak van die SAJWV. Ons wil graag `n tuiste skep vir al die jagters in die Albertonstreek – of jy `n haarwild of veerwildjagter is, en of jy met `n boog of haelgeweer jag. / Welcome to the official website of the Eland Branch of the SAHGCA. We would like to create a home for all the hunters in the Alberton Area - regardless of whether you are a  game- or bird hunter and whether you hunt with a bow or shotgun.


Ons vereniging onderskryf `n erekode waarop ons baie trots is:

Met diepe erkentelikheid teenoor die Opperwese, Skepper van alles wat lewe en met innige waardering vir die heelal in die volledige totaliteit daarvan, verbind ek my as jagter en as lid van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringvereniging om:

 • alle geskrewe en ongeskrewe jagwette en voorskrifte te eerbiedig en niks uit die natuur te neem waarop ek nie geregtig is nie;
 • met deernis te jag en net uit die natuur te benut wat ek kan gebruik;
 • fauna en flora, grond en water en die lewe wat dit versinnebeeld aktief te bewaar en met respek en liefde te bejeën;
 • my vuurwapens met kundigheid en oordeel te benut en met eerbied vir die lewe aan te wend; en om
 • nederig te jag, my medejagters te respekteer en jagaktiwiteite in die algemeen te bevorder.

 /

Our association endorses a code of honor that we are very proud of:

With deep gratitude to the Supreme Being, Creator of all living things and with deep appreciation for the universe in its full totality, I commit myself as a hunter and as a member of the South African Hunters and Game Conservation Association to:

 • respect all written and unwritten hunting laws and regulations and take nothing out of nature to which I am not entitled;
 • hunting with compassion and using only nature that I can use;
 • fauna and flora, soil and water and the life that it embodies actively and respectfully and lovingly;
 • use my firearms with expertise and judgment and use them with respect for life; and about
 • humble hunting, respecting my fellow hunters and promoting hunting activities in general.

 

Word deel van on Facebook gemeenskap / Become part of our Facebook community


 Elandtak hou 'n Haelgeweer Intertak President Skiet by Wattlesprings Skietbaan op 18 April 2020

Eland Branch is hosting an Interbranch President Shoot at Wattlesprings Shooting Range on 18 April 2020

 

Kliek asb op die prentjies hieronder vir die uitnodiging, inskrywingsvorm en spyskaart

Please click on the images below for the invitation, entry form and menu

 

  


 

 

Voeljag Permitte R65.00 beskikbaar vanaf die 1ste Mei 2019.

Skakel Wimpie vir 'n Gauteng Permit op 083 406 8428


 

 

1. Algemeen / General:

 

2. Skietsake / Shooting Activities:

  

a) Tabelle / Skiet Oefening / Tables / Shooting Excersizes

Datum:  | Plek: 

 

b) Baan Offisiere / Range Officers:

 

c) Prestasies / Toekennings:

 

d) Nuwe Lede:

Welkom aan die volgende nuwe lede / Welcome to the following new members:

 

3. Opleiding:

 Datum:  | Plek:  

 

4. Haelgeweer Opleiding / Shotgun Training: 

 

 5. Boog Opleiding / Bow Training:

  

6. MDS Sport Skiet Opleiding / MDS Sport Shooting Training:

Datum: | Plek: 

  

7. Lief / Leed:

 

8. Bewaring:

 Lede wat belangstel om Spekbome te koop teen R30 per boompie (10cm) kan vir Fiona kontak.  / Members who are interested in buying Spekbome at R30 per 10cm tree can contact Fiona.  

 

9. Bemarking:

 

Nuwe hemde vir 2019 is beskibaar en kan bestel word vanaf die Tak Sekrataresse.

Kontak: Sanette by 079 494 5859 of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Small – Large: R400.00

X-Large to 2X-Large R440.00

3X-Large to 5X-Large R520.00

SA-Jagters pette is beskikbaar teen R100.00 elk. 

 

10. Sportskiet Sake / Sport Shooting Activities:

 

 

11. Fotos / Photos:

Stuur asb U fotos aan Fiona. Please send your photos to Fiona at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or WhatsApp on 071 879 6584